×

مشخصات درخواست دهنده

* درخواست دهنده
نام سازمان یا گروه تبلیغی
شماره پرونده تبلیغی
* کد ملی درخواست دهنده
* نام درخواست دهنده
* نام خانوادگی درخواست دهنده
* تلفن همراه
تلفن ثابت
سمت درخواست دهنده
آدرس محل سکونت مبلغ

مشخصات درخواست

* عنوان اعزام
* توضیح و تبیین ضرورت و اهداف درخواست اعزام
* حوزه تخصص درخواستی
* نوع اعزام
* محیط محل اعزام
* تعداد مبلغ درخواستی
* میانگین سنی مخاطبان
* جنسیت مخاطبان
* از تاریخ
/
/
* تا تاریخ
/
/
* تعداد روز اعزام
* شعبه مورد درخواست
* استان مبدا
* شهرستان مبدا
* استان محل اعزام
* شهرستان محل اعزام
* بخش
نوع منطقه
شهر
دهستان
روستا
* آدرس دقیق محل اعزام
* نام رابط یا سازمان تایید کننده گزارش اعزام
* شماره همراه رابط یا سازمان تایید کننده
توضیحات
پیوست
Captcha Picture